Ta strona używa plików cookie!
close

Realizacja obowiązku informacyjnego

Data dodania: 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Wołowie
przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w
Wołowie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, kod 56-100 Wołów.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Tel 71 380 52 41
e-mail: iod.kpp@wolow.wr.policja.gov.pl.
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań
podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów
uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania
prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO),
b) w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. e RODO),
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów,
zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów
pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub
art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale
niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani
zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6
ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest
Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź
jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania
może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani
prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant
Powiatowym Policji w Wołowie,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie
Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa
krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant
Powiatowy Policji w Wołowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów
prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli kwestionuje
Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane
niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich
usunięcie;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy
Policji w Wołowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa.
5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w
Wołowie, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje
obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania
w celu zabezpieczenia interesów organizacji) - przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w
Wołowie, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Komendant Powiatowy Policji w Wołowie, przekazuje dane osobowe jedynie organom
uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej
w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących
archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich
przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik
do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia
2007 roku.
10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów
i danych identyfikujących policjantów - art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji