Ta strona używa plików cookie!
close

Służba w Policji

Data dodania: 26 listopada 2015 r.

Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji:

 

Wszelkich informacji na temat przyjęć, wymagań jakie należy spełnić można dowiedzieć się telefonicznie pod nr 71 380 52 40 lub osobiście w terminach pn-pt w godzinach 7.00 - 15.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie.

 

KGP: Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

 

 - w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,   w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

 - w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

 - w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

- 7 marca 2019 r.

- 21 maja 2019 r.

- 16 lipca 2019 r.

- 12 września 2019 r.

- 7 listopada 2019 r.

- 30 grudnia 2019 r.

 

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 - obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- korzystający z pełni praw publicznych;

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

- podanie o przyjęcie do służby w Policji;

- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały   dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich   tłumaczenie;

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów  do    wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

- książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

 

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

- wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

- wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;

- tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

- prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

  1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);

  2. - w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

  3. - pod numerem telefonu: 71 340 40 44;

  4. - wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zmianami).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

KANDYDATOM PRZYPOMINAMY!

 

Zgodnie z treścią Rozdziału I Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013:

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ POLICJANTÓW

Policjant w każdej sytuacji:

1) powinien mieć na uwadze dbałość o społeczny wizerunek Policji;

2) jest obowiązany przestrzegać zasad etyki zawodowej policjanta, w tym zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i kultury języka, oraz dbać o schludny wygląd.

 

WIZERUNEK UMUNDUROWANEGO POLICJANTA

1. Umundurowany policjant jest obowiązany przestrzegać zasad noszenia przepisowego: munduru, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak na zasadach określonych w przepisach o umundurowaniu policjantów.

2. Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności:

1) ozdób, z wyjątkiem niezbędnych rzeczy osobistych (zegarek na pasku w kolorze czarnym albo na bransolecie w kolorze srebrnym lub złotym, obrączka; w przypadku policjantów-kobiet także biżuteria w postaci niedużego pierścionka i małych kolczyków lub klipsów);

2) okularów w jaskrawych oprawkach;

3) reklamówek i siatek na zakupy;

4) ekstrawaganckich fryzur; w przypadku policjantów - mężczyzn włosy powinny być krótko ostrzyżone, dopuszcza się noszenie krótkiego i schludnego zarostu; w przypadku policjantów - kobiet, jeżeli włosy sa dłuższe niż do ramion, powinny być one na czas wykonywania zadań służbowych krótko upięte lub związane;

5) intensywnego makijażu;

6) widocznego tatuażu;

7) piercingu;

8) malowanych paznokci.

3. Noszona przez umundurowanego policjanta teczka (aktówka), przeznaczona do przenoszenia dokumentów, albo torba (walizka), przeznaczona do przenoszenia bagażu w czasie podróży – powinna być koloru czarnego, bez nadruków.

4. Parasol noszony przez umundurowanego policjanta powinien być w kształcie klasycznym, koloru czarnego, bez nadruków.

5. Identyfikator noszony przez umundurowanego policjanta powinien być zawieszony na taśmie w kolorze czarnym lub granatowym. W sytuacjach podyktowanych charakterem służby usprawiedliwione jest noszenie identyfikatorów na taśmach w innych kolorach (np. dostarczonych przez organizatora przedsięwzięcia na czas jego trwania), jeżeli nadruki na nich nie naruszają powagi munduru.

6. Futerał na telefon komórkowy noszony przez umundurowanego policjanta powinien być koloru czarnego.

7. W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

8. Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

9. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.