Ta strona używa plików cookie!
close

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Wołowie

Data dodania: 23 marca 2019 r.

 

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Wołowie:

- adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 56-100 Wołów

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP lub KPP:

- adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 56-100 Wołów

- e-mail: iod.kpp@wolow.wr.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie

W Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.